Kustpact: monitoring en beleid

Kustpact: monitoring en beleid

 

Monitoring

Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet om de Kustpactmonitor op te zetten. In de monitor wordt zowel gekeken naar de ontwikkeling van de recreatieve bebouwing als naar de kernkwaliteiten. In overleg met de provincies zijn kaarten per provincie gemaakt die aangeven over welk gebied de monitor gaat. De monitor bestaat uit drie datasets:

  • In samenwerking met het Kadaster is voor de ontwikkeling van de recreatieve bebouwing een uniforme dataverzameling gemaakt. Deze maakt het voor het eerst mogelijk data van verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. Het Kadaster heeft daarbij gebruik gemaakt van de zonering kaarten met de begrenzing van het te monitoren gebied.
  • De monitoring van de kernkwaliteiten en collectieve waarden gaat via de eveneens recent ontwikkelde monitor Landschap.
  • Daarnaast was het een wens van de kustpactpartners om ook het aspect “Beleving” expliciet een plaats te geven in de monitor. Daartoe is in samenwerking met ANWB een onderzoek uitgezet onder haar panelleden in april/mei 2021. Zie onder.

Interpretatie vertaling beleid Kustpact

Nu het Kustpact is vertaald in beleid blijkt dat er soms interpretatieverschillen bij partijen zijn in de beoordeling van initiatieven. Met de gezamenlijke Kustpactmonitor kunnen we met over provincies, gemeenten en natuurorganisaties ook de resultaten en gevolgen van het beleid zien. De partijen hebben afgesproken om op basis van de resultaten van de monitoring blijvend aandacht te besteden aan de vertaling van de afspraken uit het Kustpact naar beleid en de praktijksituatie van vergunningverlening.