Hierbij een korte samenvatting over de voortgang van de begeleidingsgroep Kustpact.

Kustpact en de Barro

In het Kustpact hebben overheden en maatschappelijke organisaties zich vastgelegd op het borgen van een goede balans tussen bescherming en behoud van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone enerzijds en de ontwikkeling van de kustzone anderzijds.

 

Mede dankzij de gemeenschappelijke lobby van KHN, RECRON en Strand Nederland wordt in de wijziging van het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) recreatieve bebouwing toegevoegd aan de reeds bestaande uitzonderingen op het zogenaamde “bouwverbod” buiten het stedelijk gebied in het kustfundament. Op deze wijze sluit de landelijke regelgeving aan op de zonering die in het kader van het kustpact is opgesteld en die is vastgelegd in het beleid en de verordeningen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

 

Daarnaast worden de afspraken van het kustpact vastgelegd door het Barro aan te vullen met een instructieregel aan provincies om in het belang van de bescherming en instandhouding van de kernkwaliteiten en collectieve waarden in het kustfundament regels te stellen voor recreatieve bebouwing. Dit zijn de kernkwaliteiten en collectieve waarden die de basis vormen voor de zonering die in het kader van het kustpact is opgesteld. De provinciale regels zullen naar een kaartbeeld verwijzen waarop de zonering is weergegeven. Via het bestaande instrument van de watervergunning zal daarnaast het nationale belang van de kustveiligheid gewaarborgd worden.

 

Verdere samenwerking tussen kustpactpartners
De samenwerking in het Kustpact heeft veel opgeleverd. Er is een “kustcommunity” ontstaan waar zowel overheden als maatschappelijke partijen op verschillende schaalniveaus deel van uit maken vanuit een gevoel van gedeeld eigenaarschap voor de kust. Dat gedeelde eigenaarschap heeft hernieuwd provinciaal beleid voor de kustzone en zoneringen opgeleverd. De betrokken partijen voeren over de uitvoering en toepassing daarvan structureel overleg op provinciaal niveau. De focus van die samenwerking blijft liggen op recreatieve bebouwing in relatie met de kansen en bedreigingen voor de kwaliteit van de kust.

 

Samenvattend

Er wordt dus wel degelijk vooruitgang geboekt. Door het vastleggen van de zoneringen in provinciale verordeningen is er op provinciaal niveau een stevig stelsel van regels ontstaan waarmee de samenhangende ontwikkeling van de kust geborgd is. Ook is er een stevige kustcommunity ontstaan met korte lijntjes tussen de betrokken partijen en waarin op provinciaal niveau gedeeld eigenaarschap voor de kust wordt gevoeld en gezamenlijk toegezien wordt op het naleven van de gemaakte afspraken.

 

Vragen?

Wanneer u specifieke vragen heeft die betrekking heeft op uw ondernemerschap en de gevolgen van de regelgeving, aarzel dan niet om een mailtje te sturen aan Bas de Jong, projectleider Strand Nederland: bas@strandnederland.nlIn nauwe samenwerking met bijvoorbeeld KHN zoeken wij dan naar antwoorden en/of oplossingen voor uw zaak!

Bron: Strand Nederland