Overwinterende toendravogels hebben het zwaar in Nederland

Vogelbescherming Nederland heeft 39 soorten op een nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels gezet. Het is een lijst met vogels die hier overwinteren of Nederland aandoen als trekvogel, zoals de paarse strandloper, de ruigpootbuizerd en de kuifduiker. De vogelbescherming komt op basis van onderzoek onder 239 soorten met alarmerende cijfers. Zo is de veldleeuwerik als doortrekker en wintergast met 50 tot 75 procent afgenomen. De ortolaan, een zangvogel van het kleinschalig cultuurlandschap, is als broedvogel in Nederland feitelijk uitgestorven.

Een deel van deze vogels leeft op toendra’s, aan de rand van het poolgebied en overwinteren in gematigder gebieden zoals Nederland. Volgens Vogelbescherming Nederland hebben vooral deze vogels het zwaar.

Klimaatverandering

De Vogelbescherming wijt de verslechterde situatie voor een deel aan de effecten van de klimaatverandering. Ook uit broedvogeltellingen in de Arctische gebieden van Scandinavië blijkt dat de soorten achteruitgaan. Daar kan niet op korte termijn iets aan worden gedaan.

Landbouw

Daarnaast ziet de Vogelbescherming de intensieve landbouw als een belangrijke bedreiging. Volgens de organisatie zijn er stevige maatregelen nodig op Europees niveau om de natuur in het boerenland weer een kans te geven.

Juist omdat de soorten ook door de klimaatverandering worden bedreigd, is het zaak de overwinteringsgebieden voor deze vogels in Nederland zo optimaal mogelijk in stand te houden, vindt de organisatie.

Lijst bedreigde broedvogels

Nederland kent al jaren een ‘Rode Lijst van bedreigde broedvogels’, een officiële lijst die wordt vastgesteld door de minister of staatssecretaris. Die lijst wordt gebruikt bij het vaststellen van prioriteiten in het beschermingswerk.

Om een beter beeld te krijgen hoe het de doortrekkers of wintergasten vergaat, heeft de Vogelbescherming aan Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven om ook hiervoor een rode lijst op te stellen.

Officiële status

Vogelbescherming Nederland dringt er bij de overheid op aan ook de ‘Rode Lijst van doortrekkers en wintergasten’ een officiële status te geven.

Bron: http://nos.nl/artikel/2158573-overwinterende-toendravogels-hebben-het-zwaar-in-nederland.html

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterEmail this to someone